Sparfromer
Förköpsinformation
|
Tillstånd och försäkring

Övrig Förköpsinformation

Viktig information till dig som kund hos Spargruppen Sverige AB när du blir rekommenderad placering utanför ramen för försäkring (ISK eller värdepappersdepå)

Spargruppen Sverige AB (nedan kallat Ombudet) är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (nedan kallat SVP), vilket innebär att du som kund också är kund till SVP. 

SVP är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen att verka enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (nedan kallad LVM). SVP ägs av det svenska värdepappersbolaget Primrose Partners AB (nedan kallat Primrose) tillsammans med ett antal minoritetsägare, varav Ombudet är en sådan minoritetsägare. Primrose är också majoritetsägare i Strivo AB (nedan kallat Strivo).

Genom att vara anknutet ombud kan Ombudet verka under SVP:s tillstånd för investeringsrådgivning och orderförmedling av värdepapper. SVP tar då ansvar för att denna verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. 

Ombudet kommer att ge dig som kund råd om produkter och tjänster från ett antal olika bolag. Ombudet har valt att i sin rådgivning arbeta med depåer hos Strivo och strukturerade placeringar framtagna av Strivo. Detta innebär sammantaget att Ombudet inte tillhandahåller rådgivning på oberoende grund.

Ombudet agerar under två tillstånd, SVP:s tillstånd enligt LVM samt Ombudets tillstånd enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. Du som kund kommer att bli informerad om under vilket/vilka tillstånd Ombudet ger dig råd.

Förutsättningar för Ombudets investeringsrådgivning och orderförmedling

När Ombudet ger råd om finansiella produkter eller tjänster ska Ombudet samtidigt bedöma om dessa är lämpliga för dig mot bakgrund av syftet med investeringen, din finansiella ställning samt din erfarenhet och kunskap om finansiella produkter och tjänster. För att kunna fatta ett välinformerat beslut vid investeringsrådgivning görs alltid en skriftlig lämplighetsbedömning gällande hur rådgivningen motsvarar dina preferenser och behov.

För att SVP ska kunna ta ansvar för den investeringsrådgivning och orderförmedling som sker via Ombudet kontrollerar SVP Ombudets rådgivningsdokumentation från kundmötet. Kontrollen görs för att kunna bedöma lämpligheten i rekommenderade produkter och tjänster. Dessa kontroller förutsätter att du som kund:

 • lämnar efterfrågade uppgifter till stöd för rådgivningsprocessen till Ombudet. Resultatet av rådgivningen kan påverkas om du utelämnar eller avstår från att lämna information, då råden bygger på de uppgifter du lämnat i mötet 
 • ger SVP rätt att, för din räkning, efterfråga och erhålla information om ditt engagemang innefattande innehav på depåer, konton och i försäkringar eller motsvarande hos banker, värdepappersinstitut, försäkringsbolag och liknande institut i den omfattning som SVP bedömer behövs för att utföra erhållna uppdrag från dig 
 • ger SVP rätt att överlämna information om dig som kund till banker, värdepappersinstitut, försäkringsbolag och liknande institut
 • ger anställda på SVP rätt att få insyn i dina depåer med de innehav som fullmakter täcker
 • ger SVP rätt att för din räkning vidta de åtgärder som erfordras för att kunna fullgöra de uppdrag som du vid var tid lämnat till SVP via Ombudet

Intressekonflikter

SVP har identifierat ett antal intressekonflikter:

 1. Primrose är huvudägare i SVP och Strivo. Samtidigt är SVP B-aktieägare i Primrose. SVP kan därmed vara berättigat till en aktieutdelning i de fall Primrose beslutar om en sådan. Denna utdelning betalas vidare till ombuden i form av en extra ersättning i de fall ombuden förmedlat Strivos produkter och tjänster. En intressekonflikt uppstår om Ombudet skulle förmedla Strivos produkter och tjänster för att öka möjligheten till aktieutdelning istället för andra, för kunden mer lämpliga, produkter och tjänster.
 1. Kunder med tjänsten rådgiven depå hos Strivo kan ges råd att placera i Strivos produkter p g a att ersättningen till Ombudet då kan bli högre.  
 1. Vissa produkter ger Ombudet högre ersättningar än andra, vilket skulle kunna leda till att ombudet väljer att ge råd om produkter eller tjänster som ger en högre ersättning. 

Dessa intressekonflikter hanteras genom att Ombudet alltid ska genomföra en lämplighetsbedömning för att säkerställa att dina intressen sätts främst. Vidare ska Ombudet förse dig med dokumentet ”Information om avgifter och ersättningar” som redovisar en jämförelse mellan ersättningar för olika produkter och tjänster inför varje affär. Medarbetare på SVP kontrollerar all rådgivningsdokumentation för att säkerställa att rådgivningen är korrekt genomförd innan order vidareförmedlas.

Ersättningar och incitament

Som kund har du rätt att få information om ersättningar till eller från tredje part (incitament) i samband med investeringstjänster eller andra tjänster som Ombudet utför åt dig. Ersättningar får lämnas och tas emot under vissa förutsättningar. Ersättningar ska vara utformade för att höja kvaliteten på den berörda tjänsten och får inte hindra att Ombudet tillvaratar dina intressen. Ersättningarna möjliggör att tillhandahålla kvalitetshöjande tjänster till dig som kund, t ex tillgång till rådgivning och ett brett produkt- och tjänsteutbud. Se vidare Bilaga 1.

Närmare information om ersättningen för ovanstående produkter och tjänster finns i SVP:s ”Information om avgifter och ersättningar” som du ska erhålla vid ditt första möte med din rådgivare hos Ombudet samt därefter minst årligen så länge det finns en kundrelation mellan dig och Ombudet.

Ägaren av Ombudet är ett bolag och erhåller således inte lön. 

Villkorsändringar

Ombudet kommer att informera dig om eventuella villkorsändringar minst två månader innan de träder ikraft. Även en eventuell uppsägning av avtalet mellan Ombudet och dig, ska ske två månader i förväg.

Klagomål

Om du som kund av någon anledning är missnöjd med Ombudet och inte kan lösa problemet med din rådgivare, kontaktar du klagomålsansvarig på SVP skriftligen:

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB

Klagomålsansvarig
Grev Turegatan 14, 4tr
114 46 Stockholm
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För ytterligare information, se www.svenskvpservice.se

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), (EU) 2016/679 med tillhörande genomförandeförfattningar. Ombudet och SVP kommer att behandla kunders personuppgifter (såväl av kunden själv lämnade som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av uppdrag relaterade till avtal och fullgörande av Ombudets och SVP:s rättsliga skyldigheter, samt behandla kunders personuppgifter för information om regel/villkorsändringar, värdepapper, produkter, försäkringar och tjänster mm med anknytning till ovanstående avtal.

Som kund upplyses du om att Ombudet och SVP har en skyldighet att lagra uppgifter om kunders förhållanden och att detta sker i ett elektroniskt kundhanteringssystem. 

Mer information om SVP:s och Ombudets hantering av personuppgifter finns på Ombudets hemsida (om en sådan finns) samt på www.svenskvpservice.se. Ombudet och SVP kan till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighetsföreskrift eller beslut vara skyldiga att till annan lämna uppgifter om kunders förhållanden rörande de uppdrag som Ombudet och SVP utför för kunders räkning. Det åligger dig som kund att på begäran av Ombudet tillhandahålla den information, inkluderande skriftliga handlingar, som Ombudet bedömer vara nödvändiga för att fullgöra sådan skyldighet.

Vilka uppgifter avses?

Här avses sådana uppgifter som du lämnar till Ombudet alternativt direkt till SVP i samband med eller i nära anslutning till investeringsrådgivning och förmedling av order. Exempel på detta är den information som finns i rådgivningsdokumentationen som du också erhåller en kopia av.

Av vem behandlas uppgifterna?

Uppgifterna behandlas av Ombudet, SVP samt inom ramen för gällande regler om sekretess, av andra företag som Ombudet och SVP samarbetar med, t ex depåinstitut och produktbolag.

För vilka ändamål behandlas uppgifterna?

Uppgifterna behandlas i samband med kontroll och genomgång av rådgivningsdokumentation för att kontrollera lämpligheten i de råd som givits av Ombudet, vid fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som en kund har begärt innan eller efter avtal träffats. Uppgifter lämnas också till myndigheter enligt gällande lagstiftning. 

Internet

SVP använder s k cookies på Internet och det sker också en automatisk registrering av besökares IP-adresser för mätning av besöksfrekvens och för säkerhetsändamål.

Mer information

Om du önskar information om vilka personuppgifter som behandlas av Ombudet och SVP kan du begära detta genom att skicka en skriftlig undertecknad ansökan till SVP. Begäran om rättelse av personuppgift ska göras via SVP:s Dataskyddsombud:

Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB
Dataskyddsombud
Grev Turegatan 14, 4tr
114 46 Stockholm
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Bilaga 1 - Kvalitetshöjande åtgärder

Nedan exemplifieras kvalitetshöjande tjänster som du som kund erhåller från Ombudet alternativt indirekt via SVP. Dessa ses kontinuerligt över och följs upp, i samband med översyn av tredjepartsersättningar:

 • Personlig rådgivning samt löpande uppföljning av både produkternas utveckling och dess lämplighet för dig som kund, vilka utförs av kvalificerade rådgivare hos Ombudet

 • Tillgång till ett brett utbud av produkter och tjänster från att antal bolag som SVP kvalitetssäkrat och godkänt

 • Kartläggning av totalt sparande och portföljrisk

 • Tillgång till SVP:s portföljförvaltning

Relaterat innehåll
Förköpsinformation

Förköpsinformation

Då Spargruppen bedriver tillståndspliktig verksamhet vill vi här ge dig som kund information om bolaget och dess verksamhet.

Läs mer
Förköpsinformation 2022:1

Förköpsinformation 2022:1

Information om försäkringsdistributören i enlighet med lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution Uppdaterad version augusti 2022
Läs mer

En trygg rådgivare genom alla steg

Du kan enkelt anmäla eventuellt missnöje och vi står under finansinspektionens tillsyn. Du kan se våra aktiva licenser nedan.

Insuresec

Insuresec licensierar och utövar tillsyn över försäkringsförmedlare för att du som konsument lätt ska få kompetent vägledning, göra medvetna val och göra säkra investeringar i försäkringar.

Besök

SwedSec

SwedSec Licensiering AB tillhandahåller licensiering av företag och anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden.

Besök

SFM

Sfm är branschorganisationen för professionellt verksamma försäkringsförmedlare. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand. Sfm företräder även medlemmarnas gemensamma intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag.

Besök

Tydliga

Tydliga är en organisation för försäkringsdistribution vilka ger dess medlemmar förutsättningar att centralt kunna upphandla försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser samt fungerar som ett stöd avseende regelefterlevnad.

Besök
Sedan 2008 hjälper vi dagligen privatpersoner och företag att ta kontroll över sin ekonomi, spara pengar och hantera sina risker

Kontakt

Alla rättigheter © Spargruppen Sverige AB

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!