Sparfromer
Förköpsinformation
|
Tillstånd och försäkring

Förköpsinformation 2022:1

Information om försäkringsdistributören i enlighet med lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution Uppdaterad version augusti 2022

Allmän information

Spargruppen Sverige AB (Bolaget) är försäkringsdistributör och distribuerar livförsäkringar. I praktiken är detta kapital- och pensionsförsäkringar. Därtill är Bolaget anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (se rubrik nedan ”Svensk Värdepappersservice"). 

Du som kund kommer att bli informerad om under vilket tillstånd, Försäkringsdistribution eller Värdepappersaffär, som Bolaget gör affär med dig.

Bolaget är även medlem i försäkrings- distributionsorganisationen Tydliga. Tydliga har idag ca 250 försäkringsförmedlare anslutna till sig vilket ger dem förutsättningar att centralt kunna upphandla försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser samt fungerar som ett stöd avseende regelefterlevnad.

Kontaktuppgifter:

Spargruppen Sverige AB, org. nr: 556434-3340
Adress: Gamla Brogatan 29
111 20 Stockholm
Tel: 08-517 885 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Webb: www.spargruppen.se

Registrering

Bolaget är registrerat som försäkringsdistributör hos Bolagsverket för distribution av livförsäkringar. Bolaget är även registrerat som anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB. För mer information, se www.bolagsverket.se, näringslivsregistret eller kontakta Bolagsverket på tel: 060-18 40 00, fax: 060-12 98 40 eller e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Bolagsverket har postadress 851 81  Sundsvall.

Tillstånd och tillsyn

Bolaget har följande tillstånd:

2008-09-15 Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.

Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn. För mer information om Bolagets rätt att distribuera försäkringar se www.fi.se eller kontakta Finansinspektionen på tel: 08-408 980 00, fax: 08-24 13 35 eller e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Finansinspektionen har postadress Box 7821, 103 97  Stockholm. Finansinspektionen skall på begäran av kund upplysa denne om en anställd hos distributören har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till ett visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser. Konsumentverket utövar tillsyn över den marknadsföring som Bolaget utövar.

För mer information, www.konsumentverket.se, eller kontakta Konsumentverket på tel: 0771-42 33 00 eller e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Förmedlare/Rådgivare 

Bolagets samtliga förmedlare är utbildade och kontrollerade enligt de regler och föreskrifter som råder för förmedling av försäkring. Samtliga rådgivare är även godkända och innehar aktiva licenser av Insuresec och Swedsec 

vilket ger rätt att förmedla och lämna råd kring livförsäkringar och övriga värdepapper. Insuresec´s och Swedsec´s verksamhet syftar till att höja kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar och värdepapper i Sverige.

För närvarande är Bolagets förmedlare Tomas Sörenson, Anders Gustafsson och Pia Hänninen.

Samtliga förmedlare nås per telefon 08-517 885 00 alternativt e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kvalificerat innehav

Bolaget har inget kvalificerat innehav i något försäkringsföretag och det finns inte heller något försäkringsföretag med ett kvalificerat innehav i Bolaget.

Bolagets distribution 

Spargruppen arbetar inte med opartisk analys och ska därför inte betraktas som oberoende.

Utifrån en bedömning från tid till annan väljs ett eller flera bolags produkter ut som sedan ligger till grund för den löpande rådgivningen. Vilka bolag och produkter som väljs kan därför variera över tid.

För närvarande arbetar Bolaget företrädesvis med livförsäkringar från Skandia, Folksam och Idun Liv.

Vidare har Bolaget avtal med SPP, Länsförsäkringar, Movestic och Futur Pension och kan i förekommande fall åta sig skötseluppdrag om kund har befintliga försäkringar i något/några av dessa bolag.

Vidare har Bolaget marknadsföringsavtal med fondbolag och kommer främst att inom ramen för försäkring att rekommendera och förmedla fonder av Naventi Fonder (aktiva blandfonder i olika riskklasser).

Bolaget har även avtal med andra bolag men arbetar inte aktivt med dessa utan dessa används främst för att kunna hjälpa och ge service till kunder med särskilda önskemål.

Priset för distribution och rådgivning

Bolaget erhåller ersättning för den försäkringsdistribution vi utför antingen genom ett arvode från dig som kund och via ersättningar från våra samarbetspartners. Ersättningen utgår normalt dels som en procentuell initial ersättning vid tecknande av försäkring. 

Samt som en löpande procentuell ersättning på kapitalvärdet. Detta kan även gälla innehav i form av värdepapper.

Ersättningen ska täcka kostnader för försäkringsdistributionen samt försäkringsrådgivningen inkluderat uppföljning, årlig skötsel och service till dig som kund. Dessutom ska detta täcka administrativa kostnader och försäkringar samt kostnader som åläggs av tillsynsmyndighet.

I de fall Bolaget tar ut ett arvode från dig som kund för distribution och administration av försäkringen kommer vi att skicka dig en faktura enligt överenskommelse.

Bolaget kommer att inför distributionen och/eller rådgivningen informera dig som kund om priset för distributionen och/eller rådgivningen, inkluderat den ersättning vi kan komma att erhålla från våra samarbetspartners.

Ersättningen till bolaget är beroende av exempelvis vald försäkringsform, försäkringsperiod och premiestorlek och vald investeringsprodukt eller förvaltningsform. Ersättning är också baserad på uppdragets omfattning.

Ansvarsförsäkring

Bolaget och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Försäkringen är tecknad hos Gjensidige Forsikring ASA via svensk filial hos Nordeuropa Försäkring AB, Box 56044, 102 17 Stockholm, tel: 08-664 51 00, www.nordeuropa.se, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Försäkringen gäller för skadeståndsanspråk som framställts mot Bolaget. Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust och anser att Bolagets, eller deras förmedlares, agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd ska Bolaget underrättas om det inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada uppkommit. I den mån den skadelidande inte får ersättning från Bolagets försäkringsgivare har den skadelidande rätten att framställa anspråk på ersättning direkt mot Bolaget.

Den högsta ersättning som genom ansvarsförsäkringen kan betalas för en skada uppgår till ett belopp som motsvarar 1 300 380 euro per skada. Den högsta ersättning som kan utbetalas under en försäkringsperiod (ett år) uppgår till 2 600 750 euro.

Kundklassificering

Bolaget klassificerar automatiskt sina kunder som icke professionella. Kunder av denna kategori omfattas av det största kundskyddet, vilket innebär att förmedlaren är skyldig att ge tydlig information om priser och risker kopplade till olika tjänster och produkter. Även investeringsrådgivningen påverkas av kundklassificeringen. För att en kund ska få bästa möjliga investeringsråd måste försäkringsförmedlare ha vetskap om kundens placeringsmål, spartid, riskvilja, förmåga att bära risk och finansiella förutsättningar. Förmedlaren måste även känna till kundens kunskap och erfarenheter rörande den aktuella produkten eller tjänsten.

Kunddokumentation

Vid varje rådgivningstillfälle skall en kunddokumentation upprättas. Denna skall innehålla uppgifter om kundens erfarenhet av värdepapper, kunskapsnivå, nuvarande ekonomisk situation, riskvilja, förmåga att bära risk, placeringsmål, placeringshorisont och övriga ekonomiska önskemål som t ex löpande hjälp då kundavtal upprättas.

Om rådgivaren anser att nuvarande ekonomi bör förändras för att bättre passa kunden så skall motiv till råden dokumenteras. Rådgivaren är även skyldig (i förekommande fall) att även dokumentera avrådan.

Vidare skall föreslagna produktnamn, villkor och egenskaper dokumenteras. Samt alla kostnadsuttag inkluderat Bolagets ersättning (priset för förmedlingen). 

Denna kunddokumentation skall utan begäran lämnas till kund tillsammans med förköpsinformation/faktablad om föreslagna produkter.

Hantering av personuppgifter/Integritetspolicy

De personuppgifter som Bolaget får av kund, behandlas på ett sätt som möjliggör för Bolaget att på ett tillfredställande sätt kunna fullgöra och administrera uppdraget. Spargruppen kan komma att använda lämnade och inhämtade personuppgifter för marknads- och kundanalyser samt för affärs-, produkt- och metodutveckling. Bolaget använder också kundens personuppgifter för att kunna skicka information till kunden samt för att i övrigt kunna marknadsföra sina tjänster. Varje enskild kund har enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få information om vilka personuppgifter Bolaget har om denne. Kund har även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Det är även möjligt att anmäla direkt till Bolaget om personuppgifterna inte får användas för direktmarknadsföring. Läs mer på vår hemsida under fliken ”Hantering av personuppgifter”.

Intressekonflikter och incitament

Intressekonflikter är en naturlig del i en affärsdrivande verksamhet och Bolaget arbetar kontinuerligt med hantering av dessa. En identifierad intressekonflikt är att Bolagets anställda rådgivare är delvis provisionsavlönade vilket skapar ett incitament att göra affär. Bolaget har dock som policy att inte göra affär om det inte skapar ett mervärde för kunden vilket tydligt skall motiveras i kunddokumentationen.

Vidare är Bolaget minoritetsägare i Primrose Partners AB som i sin tur äger aktier i Strivo AB vars produkter bolaget kan förmedla. Bolaget kan därför vara berättigad till aktieutdelning om detta bolag beslutar så. Detta medför att Bolaget därför kan få en högre ersättning vid förmedlande av detta bolags produkter eller tjänster. Bolaget minimerar risken för denna intressekonflikt genom att Bolaget säkerställer att detta bolags produkter håller marknadsmässiga villkor och avgifter för att inte löpa risken att på något sätt särskilt framhäva detta bolags produkter eller tjänster enbart i eget ersättningssyfte.

En kund som inte är nöjd

En kund som inte är nöjd med Bolagets sätt att förmedla försäkring bör i första hand vända sig direkt till sin rådgivare.

Om du efter det fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till Spargruppens klagomålsansvarig person på tel: 08-517 885 00 alternativt på e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Klagomål ska inkomma inom skälig tid från det tillfälle då rådgivningen ägt rum. Klagomål utreds och besvaras så snart som möjligt.

För kostnadsfri rådgivning går det att vända sig till Konsumenternas Bank & Finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå alternativt från konsumentvägledningen hos kommunen.

Om kunden efter en sådan kontakt fortfarande är missnöjd går det att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. Nämnden kan lämna rekommendationer i tvister mellan näringsidkare och konsument. Det är även möjligt att få tvist prövad i allmän domstol.

Ytterligare information

Utöver detta informationsmaterial gäller försäkringsbesked, allmänna villkor samt svensk lag i övrigt. Ytterligare information går att få från kundens personliga försäkringsförmedlare.

Svensk Värdepappersservice

Bolaget är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, (”SVP”), med org. nr 556324-5447.

Detta innebär att Bolaget kan använda SVP:s tillstånd till att förmedla produkter och tjänster utanför ramen för försäkring. Detta gäller som exempel Investeringssparkonto (ISK), fonder och strukturerade produkter. Det innebär också att du som kund även kan vara kund hos SVP. SVP är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd av Finansinspektionen att verka enligt lagen om värdepapper. SVP tar då ansvar för att denna verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till.

Om Bolaget använder sig av detta tillstånd i sin förmedling, skall du som kund även få mer information om SVP.

Se vidare i dokumentet ”Viktig information till dig som blir erbjuden att placera i produkter utanför ramen för försäkring”. 

 

Relaterat innehåll
Förköpsinformation

Förköpsinformation

Då Spargruppen bedriver tillståndspliktig verksamhet vill vi här ge dig som kund information om bolaget och dess verksamhet.

Läs mer
Övrig Förköpsinformation

Övrig Förköpsinformation

Viktig information till dig som kund hos Spargruppen Sverige AB när du blir rekommenderad placering utanför ramen för försäkring (ISK eller värdepappersdepå)

Läs mer

En trygg rådgivare genom alla steg

Du kan enkelt anmäla eventuellt missnöje och vi står under finansinspektionens tillsyn. Du kan se våra aktiva licenser nedan.

Insuresec

Insuresec licensierar och utövar tillsyn över försäkringsförmedlare för att du som konsument lätt ska få kompetent vägledning, göra medvetna val och göra säkra investeringar i försäkringar.

Besök

SwedSec

SwedSec Licensiering AB tillhandahåller licensiering av företag och anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden.

Besök

SFM

Sfm är branschorganisationen för professionellt verksamma försäkringsförmedlare. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand. Sfm företräder även medlemmarnas gemensamma intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag.

Besök

Tydliga

Tydliga är en organisation för försäkringsdistribution vilka ger dess medlemmar förutsättningar att centralt kunna upphandla försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser samt fungerar som ett stöd avseende regelefterlevnad.

Besök
Sedan 2008 hjälper vi dagligen privatpersoner och företag att ta kontroll över sin ekonomi, spara pengar och hantera sina risker

Kontakt

Alla rättigheter © Spargruppen Sverige AB

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!