Sparfromer
Personuppgifter
|
GDPR

Information om Spargruppens hantering av personuppgifter

(Denna information är baserad på Spargruppens interna regelverk och policys för dataskyddsfrågor. Dessa är fastställda av styrelsen i maj 2018 och kan komma att ändras)

I maj 2018 inträder den nya dataskyddsförordningen –  GDPR. Denna gäller för hela EU och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL).

Syftet är att hela EU ska ha en gemensam förordning för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett sådant sätt att den enskildes personliga integritet vare sig kränks eller att personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt. Förordningen innebär också att den som lämnat uppgifter ska få större rättigheter att kontrollera sparade uppgifter.

Spargruppen värnar givetvis om sina kunders integritet och rättigheter och har utöver sin sekretesspolicy tagit fram ett nytt arbetssätt som harmoniserar med den nya förordningen. Nedan finner du all information om hur Spargruppen hanterar dessa uppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som lämnats av eller inhämtats om en fysisk person. Detta kan vara en anställd, en kund eller på annat sätt en uppgift om en person kopplad till den verksamhet som uppgiften lämnats till eller inhämtats av.

Varför hanterar Spargruppen personuppgifter?

Personuppgifter som rör dig som kund behandlas för att vi ska kunna genomföra vårt avtal och andra åtaganden gentemot dig och tillhandahålla en bra kundservice. Vi är dessutom enligt lag skyldiga att dokumentera vissa av våra kundförhållanden och måste därför behandla personuppgifter om våra kunder och deras anhöriga. För att kunna sköta vår bokföring och ekonomiska rapportering krävs det också att vi behandlar vissa personuppgifter. Slutligen behandlar vi personuppgifter för att kunna kontakta potentiella och befintliga kunder, bland annat för marknadsföringsändamål, och för att utveckla våra system, produkter och vårt erbjudande till kunderna.

Om du har blivit kontaktad utan att vara kund

I sin verksamhet bedriver Spargruppen marknadsföring och kan lämna information till befintliga och potentiella kunder. Detta kan alltså rikta sig till fysiska personer som inte sedan tidigare har en relation till bolaget.

Om du har blivit kontaktad av oss i marknadsföringssyfte och vill veta vilka uppgifter vi har om dig eller om du inte vill att vi sparar information om dig så kan du vända dig till oss via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller på tel. 08-517 885 00.

Vilka uppgifter vi sparar om våra kunder

Det beror helt på vilken affärsrelation du har till bolaget. Den information Spargruppen i grunden har om sina kunder är kontaktuppgifter i form av namn, adress och telefonnummer.

När du blir kund så lämnar du som regel själv information i t ex kommunikation med bolaget och i en ansökningshandling. I en rådgivningssituation kan det också röra sig om nuvarande och historiska ekonomiska förhållanden, familjesituation, hälsa och dylikt.

Dessa uppgifter är nödvändiga dels för att en rådgivningssituation ska ske i enlighet med den unika kundsituationen men också för att ske i enlighet med lagstiftning och andra regelverk.

Vem delar Spargruppen dina uppgifter med?

Spargruppen delar aldrig ut uppgifter till tredje part som inte är direkt kopplad till affärsförbindelsen. Det innebär att det ibland är nödvändigt att dela uppgifter i t ex ansökningshandlingar, kontroller och dylikt. Detta kan också vara berörda myndigheter om lagstiftning kräver detta.

I alla rådgivningssituationer gäller sedvanlig sekretess. Om vi delar uppgifter ställer vi samma krav om sekretess på den som uppgiften delats med. Mer om sekretess kan du läsa om längre ner på sidan.

Hur sparar vi dina uppgifter?

I en värld som går mer och mer mot digitalisering så lämnas information idag på en mängd olika sätt. Det kan vara uppgifter lämnade på sociala medier, konferenser, seminarier, mässor och dylikt. I kommunikation sker det mestadels muntligt med också i kontakter via websidor, e-post och telefon. Här finns också vissa skydd men kan inte alltid anses vara lika säkra.

Det är viktigt att känna till att i Spargruppens verksamhet är det dock ibland nödvändigt att viss information skickas elektroniskt mellan kunder och leverantörer.

Spargruppen inhämtar och delges vanligen information som kan anses vara känslig via personliga möten men då det också kan ske på annat sätt uppmanar våra kunder att tänka på vilken information som lämnas var och hur.

Spargruppen sparar som regel information om kunder i olika säkrade databaser. Vi använder egna och leverantörers kundsystem som samtliga har hög säkerhet.

Spargruppen har interna riktlinjer och policys som säkerställer att information endast delas mellan behörig personal. Datorer etc är försedda med lösenord och andra former av säkerhetsskydd.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla de produkter eller tjänster du har avtal med oss om. Vi sparar också personuppgifter för att kunna uppfylla de lagar och krav som myndigheter fattat beslut om för vår verksamhet.

Om du avslutar en affärsförbindelse med Spargruppen behöver vi ändå spara en del personuppgifter om dig under en viss tid. Det kan gälla upp till tio år för att uppfylla lagar och regelverk.

Spargruppen har även riktlinjer för hur uppgifter sparas som inte kan anses vara arkivering enligt ovan. Detta kan t ex röra känslig information i e-post eller anteckningar som ännu inte arkiverats. Dessa ska så fort det är möjligt raderas och dokument ska hanteras i enlighet med sekretess.

Dina rättigheter

Den som inhämtat uppgifter har en skyldighet att på begäran lämna ut uppgifter till den uppgifterna tillhör. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära uppgifter vi har sparade om dig.

Dina rättigheter innebär följande:

  • Begära ut vilka uppgifter vi sparat

  • Begära rättelse om du anser att uppgifterna är felaktiga

  • Begära radering och om det är möjligt begränsning

  • Komma med invändningar om hur vi använder information – te x i reklam riktad till dig

För att ta del av de uppgifter vi har sparat vänligen kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller via telefon 08-517 885 00.

Dina uppgifter skickas till dig på överenskommet sätt inom 30 dagar.

Om du anser att Spargruppen på något sätt brustit i gällande regelverk som avser dataskydd kan du alltid vända dig till Datainspektionen.

Sekretess

Bestämmelser om sekretess avseende kunduppgifter finns för att värna om kundernas förtroende för den bank eller det finansiella institut där de är kunder. Sekretessen omfattar alla uppgifter om enskilda kunder, vilket innebär att sådana uppgifter får användas och lämnas vidare endast om det inte är obehörigt. Sekretessen gäller såväl mellan enheter och befattningshavare inom företaget som i förhållande till andra företag inom och utom koncernen. Kunduppgifter lämnas i vissa fall till myndigheter med stöd av lag eller annan författning.

I övrigt bygger hanteringen av kunduppgifter inom koncernen på koncernens behov av att kunna styra, hantera och kontrollera sina risker samt att kunna tillhandahålla de tjänster som kunderna efterfrågar.

Dessa regler om sekretess för kunduppgifter gäller vid sidan om vad som följer av regelverken om marknadsföring och hantering av personuppgifter.

Typ av behandlingPersonuppgiftsansvarKontaktuppgifter
Försäkringsförmedling Spargruppen Sverige AB
Org. nr: 556434-3340
Spargruppen
Gamla Brogatan 29
111 20  Stockholm
info@spargruppen
tel. 08-517 885 00
Relaterat innehåll
Förköpsinformation

Förköpsinformation

Då Spargruppen bedriver tillståndspliktig verksamhet vill vi här ge dig som kund information om bolaget och dess verksamhet.

Läs mer

En trygg rådgivare genom alla steg

Du kan enkelt anmäla eventuellt missnöje och vi står under finansinspektionens tillsyn. Du kan se våra aktiva licenser nedan.

Insuresec

Insuresec licensierar och utövar tillsyn över försäkringsförmedlare för att du som konsument lätt ska få kompetent vägledning, göra medvetna val och göra säkra investeringar i försäkringar.

Besök

SwedSec

SwedSec Licensiering AB tillhandahåller licensiering av företag och anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden.

Besök

SFM

Sfm är branschorganisationen för professionellt verksamma försäkringsförmedlare. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand. Sfm företräder även medlemmarnas gemensamma intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag.

Besök

Tydliga

Tydliga är en organisation för försäkringsdistribution vilka ger dess medlemmar förutsättningar att centralt kunna upphandla försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser samt fungerar som ett stöd avseende regelefterlevnad.

Besök
Sedan 2008 hjälper vi dagligen privatpersoner och företag att ta kontroll över sin ekonomi, spara pengar och hantera sina risker

Kontakt

Alla rättigheter © Spargruppen Sverige AB

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!