Övrig Förköpsinformation

Viktig information till dig som blir erbjuden att placera i Investeringssparkonto (ISK) och / eller produkter utanför ramen för försäkring.

Spargruppen Sverige AB (nedan kallat Spargruppen) är anknutna ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP), 556324-5447, vilket innebär att du som kund vid förmedlad affär utanför ramen för försäkring också är kund till SVP. SVP är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd av Finansinspektionen att verka enligt lagen om värdepapper. Genom att vara anknutet ombud kan Spargruppen verka under SVP:s tillstånd och namn förinvesteringsrådgivning och orderförmedling i värdepapper. SVP, som granskar våra affärer och dokumentation, tar då ansvar för att denna verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning. Du som kund kommer att bli informerad under vilket tillstånd, Värdepappersaffärer eller Försäkringsförmedling, Spargruppen gör affär med just dig.

SVP ägs av det svenska värdepappersbolaget Strukturinvest Fondkommission FK AB (nedan kallat Strukturinvest) tillsammans med ett antal minoritetsägare, varav Spargruppen är en sådan minoritetsägare.

Spargruppen kommer huvudsakligen via SVP att erbjuda sina kunder Strukturerade produkter framtagna av Strukturinvest och Garantum Fondkommission AB (samt även sporadiskt Penser, Skandia och Carnegie Bank AB). Vidare kan Spargruppen erbjuda via SVP försäkringslösningar där du som kund har en depå kopplad där företrädesvis Skandia, Danica Pension, Movestic och SEB kommer att användas. Vidare erbjuds förvaltningstjänster genom Granit Fonder AB, Mobilis Kapitalförvaltning AB och Naventi Kapitalförvaltning AB. De fonder Spargruppen använder sig av via SVP är de fonder som finns på de olika bolagens fondplattformar. Idag används Strukturinvest, Garantum och Skandia som depåinstitut.

Intressekonflikt

En identifierad intressekonflikt är att värdepappersbolaget Strukturinvest (556759-1721) är majoritetsägare i SVP, och samtidigt är SVP B-aktieägare i Strukturinvest och kan därmed vara berättigat till en aktieutdelning om Strukturinvest beslutar om en sådan. Denna utdelning betalas vidare ut till de anknutna ombuden i form av en extraersättning för det fall ombuden förmedlat produkter eller tjänster från Strukturinvest.

Intressekonflikten är att ombuden bara förmedlar Strukturinvests produkter för att de då kan få eventuell aktieutdelning vilket innebär att intjäningen kan bli högre på dessa produkter. En ytterligare intressekonflikt är att Spargruppen är minoritetsägare i Granit Fonder AB och kan vara berättigad till aktieutdelning ifall sådan ges. Intressekonflikten består i att Spargruppen kan få högre ersättning ifall de förmedlar Granit Fonders fonder, via eventuell aktieutdelning, än om de förmedlar andra fonder.

För kunder med av Spargruppen förmedlad rådgiven depå kan det innebära att kunderna råds att placera i Strukturinvests och Granit Fonders produkter p.g.a. att ersättningen till bolaget då eventuellt lan bli högre.

För att hantera eventuella intressekonflikter i rollerna som ombud och indirekta/direkta ägare av produktbolag, så görs det en uppföljning av ombuden att de inte endast förmedlar Strukturinvests/Granit Fonders produkter utan även andra produktbolags. Det görs även en lämplighetsprövning på vår rådgivningsdokumentation för att säkerställa att kundens intressen sätts främst. Mer information kan du hitta på www.svenskvpservice.se 

Ersättningar och incitament

All ersättning som utgår till SVP och vidare till Spargruppen finns att läsa i SVP:s ”Information om avgifter och ersättningar” som kunden får vid första rådgivningstillfället.

Spargruppens ersättning via SVP är rörlig och provisionsbaserad vilket skapar ett starkt incitament att göra affärer.

Klagomål

Om du som kund av någon anledning är missnöjd med Svensk Värdepappersservice, och inte löser problemet med rådgivaren (Spargruppen), skall du kontakta klagomålsansvarige. Klagomålet skall framföras skriftligen till:

 

Svensk Värdepappersservice AB

Klagomålsansvarig

Grev Turegatan 14, 4tr
114 46  Stockholm
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För övrig information se www.svenskvpservice.se 

 

Spargruppen innehar följande aktiva licenser:

insuresec

Insuresec licensierar och utövar tillsyn över försäkringsförmedlare för att du som konsument lätt ska få kompetent vägledning, göra medvetna val och göra säkra investeringar i försäkringar.

swedsec lr blå

Spargruppen är licensierad via Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB. SwedSec Licensiering AB tillhandahåller licensiering av företag och anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden.