Förköpsinformation 2019:2

Information om försäkringsdistributören i enlighet med lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution Uppdaterad version 2019-01-28

Allmän information

Spargruppen Sverige AB (Bolaget) är försäkringsdistributör och distribuerar livförsäkringar. Därtill är Bolaget anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (se rubrik nedan ”Svensk Värdepappersservice").

Du som kund kommer att bli informerad om under vilket tillstånd, Försäkringsdistribution eller Värdepappersaffär, som Bolaget gör affär med dig.

Bolaget är även medlem i försäkringsdistributionsorganisationen Tydliga. Tydliga har idag ca 250 försäkringsförmedlare anslutna till sig vilket ger dem förutsättningar att centralt kunna upphandla försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser samt fungerar som ett stöd avseende regelefterlevnad.

Kontaktuppgifter: 

Spargruppen Sverige AB

Org. nr: 556434-3340
Post/besöksadress: Gamla Brogatan 29
111 20 Stockholm
Tel: 08-517 885 00
Fax: 08-517 885 01
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Webbadress www.spargruppen.se

Registrering

Bolaget är registrerat som försäkringsdistributör hos Bolagsverket för distribution av livförsäkringar. Bolaget är även registrerat som anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB. För mer information, se www.bolagsverket.se, näringslivsregistret eller kontakta Bolagsverket på tel: 060-18 40 00, fax: 060-12 98 40 eller e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Bolagsverket har postadress 851 81  Sundsvall.

Tillstånd och tillsyn

Bolaget har följande tillstånd:

  • 2008-09-15 Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm. 
Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn. För mer information om Bolagets rätt att distribuera försäkringar se www.fi.se eller kontakta Finansinspektionen på tel: 08-408 980 00, fax: 08-24 13 35 eller e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Finansinspektionen har postadress Box 7821, 103 97  Stockholm. Finansinspektionen skall på begäran av kund upplysa denne om en anställd hos distributören har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till ett visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.
Konsumentverket utövar tillsyn över den marknadsföring som Bolaget utövar. För mer information, www.konsumentverket.se, eller kontakta Konsumentverket på tel: 0771-42 33 00 eller e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Förmedlare/Rådgivare

Bolagets samtliga förmedlare är utbildade enligt de regler och föreskrifter som råder för förmedling av försäkring. Samtliga är även godkända och innehar aktiva licenser av Insuresec och Swedsec (via Svensk Värdepappersservice AB) vilket ger rätt att förmedla och lämna råd kring livförsäkringar och övriga värdepapper. Insuresec´s och Swedsec´s verksamhet syftar till att höja kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar och värdepapper i Sverige.

För närvarande är Bolagets förmedlare Tomas Sörenson, Anders Gustafsson, Pia Hänninen och Jakob Hanc. Samtliga förmedlare nås per telefon 08-517 885 00 alternativt e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Kvalificerat innehav

Bolaget har inget kvalificerat innehav i något försäkringsföretag och det finns inte heller något försäkringsföretag med ett kvalificerat innehav i Bolaget.

Bolagets distribution 

Spargruppen arbetar inte med opartisk analys och ska därför inte betraktas som oberoende. Utifrån en bedömning från tid till annan väljs ett eller flera bolags produkter ut som sedan ligger till grund för den löpande rådgivningen. Vilka bolag och produkter som väljs kan därför variera över tid.

För närvarande arbetar Bolaget företrädesvis med livförsäkringar från Skandia och Folksam. Vidare har Bolaget avtal med SPP, Länsförsäkringar, Movestic och Danica Pension och kan i förekommande fall åta sig skötseluppdrag om kund har befintliga försäkringar i något/några av dessa bolag.

Vidare har Bolaget marknadsföringsavtal med fondbolag och kommer främst att inom ramen för försäkring att rekommendera och förmedla fonder av Naventi Fonder, fonden Catella Balanserad och fonden Cliens Mixfond A.

Bolaget har även avtal med andra bolag men arbetar inte aktivt med dessa utan dessa används främst för att kunna hjälpa och ge service till kunder med särskilda önskemål.

Priset för distribution och rådgivning

Bolaget erhåller som regel ersättning från de försäkringsbolag Bolaget vid var tid samarbetar med. Ersättningen utgår normalt dels som en procentuell initial ersättning vid tecknande av försäkringen samt som en löpande procentuell ersättning på kapitalvärdet. Detta kan även gälla innehav i form av värdepapper.

Ersättningen ska täcka kostnader för försäkringsdistributionen samt försäkringsrådgivningen inkluderat uppföljning, årlig skötsel och service till dig som kund. Dessutom ska detta täcka administrativa kostnader och försäkringar samt kostnader som åläggs av tillsynsmyndighet.

I de fallen ersättning inte erhålls kommer Bolaget att fakturera kunden för rådgivning och administration av försäkringen.

Bolaget kommer att inför distributionen och/eller rådgivningen informera dig som kund om priset för distributionen och/eller rådgivningen, inkluderat den ersättning vi kan komma att erhålla från våra samarbetspartners.

Ersättningen till bolaget är beroende av exempelvis vald försäkringsform, försäkringsperiod och premiestorlek och vald investeringsprodukt eller förvaltningsform.

Ansvarsförsäkring

Bolaget och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Försäkringen är tecknad hos Nordeuropa Försäkring AB, Box 56044, 102 17 Stockholm, tel: 08-664 51 00, www.nordeuropa.se, e-post iDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Försäkringen gäller för skadeståndsanspråk som framställts mot Bolaget. Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust och anser att Bolagets, eller deras förmedlares, agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd ska Bolaget underrättas om det inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada uppkommit. I den mån den skadelidande inte får ersättning från Bolagets försäkringsgivare har den skadelidande rätten att framställa anspråk på ersättning direkt mot Bolaget.

Den högsta ersättning som genom ansvarsförsäkringen kan betalas för en skada uppgår till ett belopp som motsvarar 1 250 618 euro per skada. Den högsta ersättning som kan utbetalas under en försäkringsperiod (ett år) uppgår till 2 501 236.

Kundklassificering

Bolaget klassificerar automatiskt sina kunder som icke professionella. Kunder av denna kategori omfattas av det största kundskyddet, vilket innebär att förmedlaren är skyldig att ge tydlig information om priser och risker kopplade till olika tjänster och produkter. Även investeringsrådgivningen påverkas av kundklassificeringen. För att en kund ska få bästa möjliga investeringsråd måste försäkringsförmedlare ha vetskap om kundens placeringsmål, spartid, riskvilja, förmåga att bära risk och finansiella förutsättningar. Förmedlaren måste även känna till kundens kunskap och erfarenheter rörande den aktuella produkten eller tjänsten.

Kunddokumentation

Vid varje rådgivningstillfälle skall en kunddokumentation upprättas. Denna skall innehålla uppgifter om kundens erfarenhet av värdepapper, kunskapsnivå, nuvarande ekonomisk situation, riskvilja, förmåga att bära risk, placeringsmål, placeringshorisont och övriga ekonomiska önskemål som t ex löpande hjälp.

Om rådgivaren anser att nuvarande ekonomi bör förändras för att bättre passa kunden så skall motiv till råden dokumenteras. Rådgivaren är även skyldig (i förekommande fall) att även dokumentera avrådan.

Vidare skall föreslagna produktnamn, villkor och egenskaper dokumenteras. Samt alla kostnadsuttag inkluderat Bolagets ersättning (priset för förmedlingen).

Denna kunddokumentation skall utan begäran lämnas till kund tillsammans med förköpsinformation/faktablad om föreslagna produkter.

Hantering av personuppgifter/Integritetspolicy

De personuppgifter som Bolaget får av kund, behandlas på ett sätt som möjliggör för Bolaget att på ett tillfredställande sätt kunna fullgöra och administrera uppdraget. Spargruppen kan komma att använda lämnade och inhämtade personuppgifter för marknads- och kundanalyser samt för affärs-, produkt- och metodutveckling. Bolaget använder också kundens personuppgifter för att kunna skicka information till kunden samt för att i övrigt kunna marknadsföra sina tjänster. Varje enskild kund har enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få information om vilka personuppgifter Bolaget har om denne. Kund har även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Det är även möjligt att anmäla direkt till Bolaget om personuppgifterna inte få användas för direktmarknadsföring. Läs mer på vår hemsida under fliken ”Hantering av personuppgifter”.

Intressekonflikter och incitament

Intressekonflikter är en naturlig del i en affärsdrivande verksamhet och Bolaget arbetar kontinuerligt med hantering av dessa. En identifierad intressekonflikt är att Bolagets anställda rådgivare är delvis provisionsavlönade vilket skapar ett incitament att göra affär. Bolaget har dock som policy att inte göra affär om det inte skapar ett mervärde för kunden vilket tydligt skall motiveras i kunddokumentationen.

Vidare är Bolaget minoritetsägare i Strukturinvest Holding AB. Bolaget kan därför vara berättigad till aktieutdelning om detta bolag beslutar så. Detta medför att Bolaget därför kan få en högre ersättning vid förmedlande av detta bolags produkter eller tjänster. Bolaget minimerar risken för denna intressekonflikt dels genom denna upplysning samt att Bolaget säkerställer att detta bolags produkter håller marknadsmässiga villkor och avgifter för att inte löpa risken att på något sätt särskilt framhäva detta bolags produkter eller tjänster enbart i eget ersättningssyfte.

Klagomål och tvistelösning

En kund som är missnöjd med Bolagets sätt att förmedla försäkring eller fond bör i första hand vända sig direkt till sin rådgivare.

Om du efter det fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till Spargruppens klagomålsansvarig person på tel: 08-517 885 00 alternativt på e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Klagomål ska inkomma inom skälig tid från det tillfälle då rådgivningen ägt rum.

För kostnadsfri rådgivning går det att vända sig till Konsumenternas Bank & Finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå alternativt från konsumentvägledningen hos kommunen.

Om kunden efter en sådan kontakt fortfarande är missnöjd går det att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. Nämnden kan lämna rekommendationer i tvister mellan näringsidkare och konsument. Det är även möjligt att få tvist prövad i allmän domstol.

Ytterligare information

Utöver detta informationsmaterial gäller försäkringsbesked, allmänna villkor samt svensk lag i övrigt. Ytterligare information går att få från kundens personliga försäkringsförmedlare.

Svensk Värdepappersservice

Bolaget är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB, (”SVP”), med org. nr 556324-5447.

Detta innebär att Bolaget kan använda SVP:s tillstånd att förmedla produkter och tjänster utanför ramen för försäkring. Detta gäller som exempel Investeringssparkonto (ISK), fonder och strukturerade produkter. Det innebär också att du som kund även kan vara kund hos SVP. SVP är ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd av Finansinspektionen att verka enligt lagen om värdepapper. SVP tar då ansvar för att denna verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till.

Om Bolaget använder sig av detta tillstånd i sin förmedling, skall du som kund även få mer information om SVP.

Se vidare i dokumentet ”Viktig information till dig som blir erbjuden att placera i produkter utanför ramen för försäkring”.

Spargruppen innehar följande aktiva licenser:

insuresec

Insuresec licensierar och utövar tillsyn över försäkringsförmedlare för att du som konsument lätt ska få kompetent vägledning, göra medvetna val och göra säkra investeringar i försäkringar.

swedsec lr blå

Spargruppen är licensierad via Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB. SwedSec Licensiering AB tillhandahåller licensiering av företag och anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licensieringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden.